خدمات طراحی وب

طراحی وب هاوایی


 
85,000,000ریال

طراحی وب سایت 3 الی 7 روزه


تنوع در قالب وب


کمک پشتیبان یک ماهه رایگان فضای میزبانی 2 گیگ


طراحی وب هاینان


 
120,000,000ریال
سالانه

طراحی وب سایت 7 الی 15 روزه


تنوع در قالب وب


کمک پشتیبان یک ماهه رایگان فضای میزبانی 5گیگ


طراحی وب هنژو


 
160,000,000ریال
سالانه

طراحی وب سایت 15 الی 30 روزه


تنوع در قالب وب


کمک پشتیبان یک ماهه رایگان فضای میزبانی 10گیگ